دکتر پدرام فرهادیان :

من و نما تمام هدفمان ایجاد محیطی است مجازی، اما حقیقی. مجازی از نظر ندیدنت و حقیقی از نظر حقیقت آموزشمان. آموزشی مبتنی بر اصول علمی، تجربه و نگاهی نو در عرصه ی آموزش زیست شناسی کشور

1

میعادگاه عشق معلمی به دانش آموزانش


گفتم دانش آموزانش تا بدانی آنکه را که هر صبح می بینم تا تویی که نمی بینمت؛ اما گاهی با نوشته هایت می خوانمت یا گاهی با صدایت جان می گیرم را دانش آموزم میدانم.
اینجا پلی است میان دل من و دل تو.
پلی که ما را به هم نزدیک می کند، تا بتوانیم از این پل با جهشی بلند به آسمان علم و دانش این سرزمین خیز برداریم.
اینجا روحی جریان دارد.
روحی که از تو و حضورت نفس می گیرد. روحی که بودنش به نگاه و صدای تو بستگی دارد.
اینجا کعبه ی دلهای باخداست.
خدایی که سایه اش برسر من و شماست. خدایی که روحش در من و توست و با لبخندی زیبا نظاره گر ماست.
اینجا همان جاییست که تو می خواستی ... بخوانی و بیاموزی. بدانی و بمانی